Cennik

Usługi świadczone w ramach projektu SPIN dla małych i średnich przedsiębiorstw są bezpłatne w kwocie netto – usługobiorca zobowiązany jest jedynie uiścić należny podatek VAT, który może podlegać rozliczeniu w ramach działalności przedsiębiorstwa.

Skupiamy się głównie na transferze wiedzy związanej z odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną, racjonalizacją zużycia energii i innymi zagadnieniami z obszaru inteligentnej specjalizacji Energia zrównoważona.

Zestawienie usług oferowanych w projekcie SPIN przez CTW AGH Miękinia:

Audyt wstępny/zerowy 1 500 zł – 8 700 zł
Audyt technologiczny pogłębiony 9 000 zł – 45 000 zł
Przygotowanie ofert i zapytań w zakresie prac B+R 3 000 zł – 10 000 zł
Przegląd profili wykonawców i nabywców prac B+R 3 000 zł – 10 000 zł
Nawiązywanie kontaktów pomiędzy wykonawcami i nabywcami wyników prac B+R 3 000 zł – 20 000 zł
Doradztwo w procesie ubiegania się o wsparcie w formie bonów na innowacje w ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM na lata 2014-2020* 160 zł – 2 000 zł
Doradztwo w procesie negocjacji i zawierania umów pomiędzy wykonawcami i nabywcami wyników prac B+R** 1 000 zł – 10 000 zł

*z wyłączeniem usług i czynności technicznych polegających na przygotowaniu i wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie dla projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach tego podziałania oraz innych działań/ podziałań współfinansowanych ze środków EFRR/EFS w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 (zgodnie z podrozdziałem 6.3 pkt.1) ppkt) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020)

**z wyłączeniem umów, których stroną będzie centrum uczestniczące w programie, które świadczy daną usługę w zakresie transferu technologii